Get Adobe Flash player


Contactmomenten

Naast het mondelinge contact tijdens het halen (en brengen) met de pedagogisch medewerkers zijn er ook andere contact momenten met ouders.

Konnect

Konnect is het ouderportaal van SamSam. Via Konnect kunnen ouders extra- en ruildagen aanvragen, verslagen met foto’s van het eigen kind lezen in het digitale schriftje, nieuwsbrieven lezen en informatie over SamSam terugvinden.

Memo

Ieder kwartaal ontvangen ouders de SamSam memo, waarin zij op de hoogte worden gehouden van wetenswaardigheden rondom kinderopvang, het kinderdagverblijf, de oudercommissie etc.

Documentatiemap

Ieder kind bij SamSam heeft een eigen map. Hierin wordt de globale ontwikkeling van het kind bijgehouden, worden verslagen van oudergesprekken gedaan en de tekeningen en werkjes van het kind. Uiteindelijk zal er een waardevol document “voor later” ontstaan, wat aan het einde van de tijd bij SamSam mee naar huis gaat!

Oudergesprekken

Wanneer een kind nieuw begint bij SamSam, worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Het gesprek begint op kantoor, en vindt daarna op de groep plaats. In het gesprek wordt o.a. besproken hoe het met het kind gaat. Ook wordt er verteld over de regels en het dagritme op de groep, worden de ouders rondgeleid op de groep en wordt het wenschema besproken.
Wanneer een kind overgaat van de snoezelruimte naar de babygroep, of van de babygroep naar de peutergroep, wordt er een overgangsgesprek gevoerd met de ouders.
Eenmaal per jaar ontvangen ouders een kindverslag. Aan de hand van dit verslag voeren de pedagogisch medewerkers gesprekken met ouders van circa 20 minuten. In het verslag worden het welbevinden van het kind en de ontwikkeling van het kind beschreven. Dit gesprek vindt plaats met 9 maanden, 1 jaar 9 maanden, 2 jaar 9 maanden, 3 jaar 9 maanden. Mocht er tussendoor behoeften zijn aan een gesprek vanuit ouders of pedagogisch medewerkers bieden wij hier graag gelegenheid toe.

Ouderavond

Een keer per jaar vindt er een ouderavond plaats waarin specifieke groepsgerichte onderwerpen en algemene thematische onderwerpen ten aanzien van opvoeding aan bod komen. De ouderavond wordt verzorgd door de PM-ers van de groepen en is vanaf 19:30 uur tot 22:00 uur.

Jaarlijks uitje

Eenmaal per jaar organiseert SamSam een uitje voor alle ouders en kinderen van beide locaties.
De afgelopen jaren hebben we dit met veel plezier gedaan bij de Fruittuin van West.